Kontrast:
Czcionka:

Kto może skorzystać?

Strona główna » Co oferujemy i dla kogo » Kto może skorzystać?

Projekt kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących miasto Olsztyn lub powiat olsztyński, które planują założyć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup:

 1. osoby bez zatrudnienia – mogą to być zarówno bezrobotni zarejestrowani, jak i niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, w tym
  • min. 80% miejsc w tej grupie zarezerwowano dla kobiet, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych lub z wykształceniem do poziomu matury
  • max. 20% miejsc w tej grupie mogą objąć mężczyźni w wieku 30-49 lat z wykształceniem powyżej matury, nie będący niepełnosprawnymi ani długotrwale bezrobotnymi

lub

 1. osoby pracujące, ale na niekorzystnych warunkach:
  • ich zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu) lub
  • są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych, a ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu lub
  • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej
  • są reemigrantami – czyli obywatelami polskimi, którzy przebywali za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zamierzają powrócić do kraju lub przebywają już na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia działalności gospodarczej na terytorium Polski (województwa warmińsko-mazurskiego).

Dofinansowania działalności gospodarczej w Projekcie nie mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, ze zm.);
 • zamierzają założyć działalność zarejestrowaną poza województwem warmińsko-mazurskim;
 • zamierzają założyć działalność określoną w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – są to m.in. działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury; produkcja podstawowa produktów rolnych; działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych; działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich; działalność uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 • zamierzają wykorzystać przyznane środki na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów;
 • były karane za przestępstwo skarbowe lub nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • mają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub podatków;
 • mają zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych lub toczą się przeciwko nim postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań;
 • w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza 200 000 euro (lub 100 000 euro w sektorze transportu drogowego);
 • zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia zakwalifikowania do udziału w projekcie;
 • zarejestrują działalność gospodarczą w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie i ogłoszenia listy wniosków skierowanych do dofinansowania;
 • były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych;
 • korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Preferencje przy rekrutacji przyznawane będą osobom bezrobotnym w najtrudniejszej sytuacji, tj:

 • kobietom
 • osobom w wieku 50 lub więcej lat
 • osobom z niepełnosprawnością
 • osobom długotrwale bezrobotnym (powyżej 12 miesięcy bez zatrudnienia)
 • osobom z wykształceniem do poziomu matury

Dodatkowe punkty premiujące otrzymają Kandydaci:

 • zobowiązujący się do stworzenia dodatkowych miejsc pracy w swojej działalności (min. ½ etatu na min. 3 miesiące) – 2 pkt. za każde stanowisko pracy, nie więcej niż 6 punktów łącznie;
 • zamierzający prowadzić działalność w ramach którejś z inteligentnych specjalizacji województwa (ekonomia wody, żywność wysokiej jakości lub drewno i meblarstwo) – 1 pkt
Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU