Kontrast:
Czcionka:

Wsparcie pomostowe

Strona główna » Co oferujemy i dla kogo » Wsparcie pomostowe

Każdy z Uczestników, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej, otrzyma także środki finansowe na pokrycie wydatków bieżących w pierwszych 6 miesiącach działalności (czyli tzw. wsparcie pomostowe) do wysokości 1558,50 zł miesięcznie, wypłacane w comiesięcznych transzach.

Jest to wsparcie towarzyszące dotacji, co oznacza, że nie można otrzymać wyłącznie wsparcia pomostowego, nie otrzymując wcześniej w ramach projektu środków na założenie działalności gospodarczej.

Kwota wsparcia jest ustalana indywidualnie dla każdego Uczestnika (do wysokości dopuszczalnego limitu), na jego wniosek, zgodnie z potrzebami, z wyłączeniem podatku VAT (wsparcie jest wypłacane i rozliczane w kwotach netto).

Wsparcie pomostowe jest przeznaczone na pokrycie w pierwszym okresie działalności stałych wydatków bieżących, niezwiązanych z poziomem uzyskiwanych przychodów, szczególnie o charakterze cyklicznym, zgodnie z następującym katalogiem kosztów:

  • obowiązkowe składki ZUS właściciela
  • koszty zatrudnienia pracowników etatowych
  • koszty czynszu i eksploatacji lokalu bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych
  • koszty prowadzenia księgowości
  • abonamenty, ubezpieczenia, koncesje, składki członkowskie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • koszty telekomunikacyjne (opłaty za dostęp do internetu, abonament telefoniczny)

Niemożliwym do sfinansowania w ramach finansowego wsparcia pomostowego są m.in. koszty:

  • narzędzi/sprzętów, które są wydatkami inwestycyjnymi;
  • szkoleń i doradztwa, gdyż celem wsparcia pomostowego jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w pierwszym okresie prowadzenia działalności, a nie ponoszenie fakultatywnych kosztów wspierających jego rozwój;
  • różnego rodzaju opłat, których źródłem jest brak należytej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika (np. kary, mandaty, odsetki karne, itp).

Wsparcie pomostowe podlega końcowemu rozliczeniu przez Uczestnika, w postaci przedłożenia zestawienia poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe.

Istnieje możliwość wnioskowania o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy (czyli od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej). Opcja ta będzie dostępna dla Uczestników, których sytuacja biznesowa wskaże na konieczność dłuższego, niż pierwotnie planowano, wspierania działalności (wskutek np. specyfiki danego biznesu, wystąpienia wypadków losowych, zmiany warunków rynkowych, zaistnienia nieprzewidzianych trudności, itd., itp.). Jest to więc rozwiązanie przewidziane na wypadek sytuacji wyjątkowych i nie ma charakteru wsparcia standardowego. Szacujemy, że zostanie nim objętych ok. 15% wszystkich Uczestników. Ważne jest, aby wystąpienie sytuacji, w której przedsięwzięcie musi być wspierane ponad standardowo długo, nie było w żaden sposób zawinione przez Uczestnika, a opierało się na przesłankach zewnętrznych, obiektywnych. Kluczowe jest też odpowiednie opisanie sytuacji i uzasadnienie składanego wniosku, ze wskazaniem przyczyn nieuzyskania stabilności ekonomicznej danego biznesu w pierwszym półroczu działalności.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU