Kontrast:
Czcionka:

Wsparcie pomostowe działalności

Strona główna » Przebieg i rozliczenie wsparcia » Wsparcie pomostowe działalności

Wraz z jednorazową dotacją wypłacana jest pierwsza rata wsparcia pomostowego w kwocie przyznanej danemu Uczestnikowi, nie większej niż 1558,50 zł.  Kolejne raty wypłacane będą w comiesięcznych transzach.

Do wypłaty kolejnej transzy musisz przedłożyć dowód opłacenia składek ZUS za ubiegły miesiąc lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z tym opłatami! Potwierdzenie możesz przesłać w postaci skanu lub dokumentu elektronicznego wygenerowanego z systemu bankowego drogą e-mailową na adres: [email protected]

Wsparcie pomostowe podlega końcowemu rozliczeniu przez Uczestnika, w postaci przedłożenia zestawienia poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, w kwotach netto (bez VAT). Zestawienie obejmuje cały okres 6 miesięcy, za które przyznano wsparcie i musi być złożone w ciągu miesiąca od zakończenia tego okresu. Nie trzeba dołączać kopii dokumentów księgowych, jednak zastrzegamy sobie prawo wglądu w ich oryginały. Jeśli z przedłożonego zestawienia wynika, że Uczestnik nie wydatkował jakiejś części otrzymanego wsparcia, musi tę nadwyżkową kwotę zwrócić.

Uwaga: dokumenty przedstawione do rozliczenia muszą być faktycznie opłacone przez Uczestnika ze środków otrzymanego wsparcia pomostowego. Tym samym, jeśli dany wydatek (np. składki ZUS) został pokryty z innych źródeł (w szczególności środków z tzw. Tarczy Antykryzysowej związanej z pandemią covid-19), nie może zostać ujęty w rozliczeniu (zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania tego samego wydatku ze środków publicznych).

Uczestnicy, których sytuacja biznesowa wskaże na konieczność dłuższego, niż pierwotnie planowano, wspierania działalności (wskutek np. specyfiki danego biznesu, wystąpienia wypadków losowych, zmiany warunków rynkowych, zaistnienia nieprzewidzianych trudności, itd. itp) mogą wnioskować o przedłużenie wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy (od 7 do 12 miesiąca działalności).

Wnioski, zawierające wyczerpujące uzasadnienie konieczności przyznania wsparcia przedłużonego, należy składać na bieżąco (nie przewidujemy tu żadnych rund naborów), w Biurze Projektu, po rozliczeniu podstawowego wsparcia pomostowego, a przed upływem 8 miesiąca prowadzenia działalności. Będą one weryfikowane przez Komisję Oceny Wniosków i oceniane z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu uczestnictwa w projekcie danej osoby, w tym wyników przeprowadzonych kontroli i rozliczenia wsparcia pomostowego. Jeśli dany wniosek uzyska akceptację, z Uczestnikiem zostanie podpisana kolejna umowa.

Zasady wypłaty i rozliczania przedłużonego wsparcia pomostowego będą analogiczne do wsparcia podstawowego opisanego powyżej.

Wyniki oceny złożonych Wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego:
runda 4
runda 5
runda 8
runda 9
runda 10

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU