Kontrast:
Czcionka:

Rekrutacja w 5 krokach

Strona główna » Rekrutacja » Rekrutacja w 5 krokach

1. Sprawdź możliwość udziału w projekcie

Upewnij się, że spełniasz kryteria udziału i nie podlegasz wykluczeniom.

2. Przygotuj formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny przygotowujesz na następującym wzorze.

W sekcji dotyczącej Twoich kwalifikacji i doświadczenia skoncentruj się na tych elementach, które mają związek z planowanym przedsięwzięciem. Opisz swoją ścieżkę życiową prowadzącą Cię do decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.

W opisie planu przedsięwzięcia opisz jego organizację, ofertę, grupy klientów, konkurencję. Zastanów się nad swoimi silnymi i słabymi stronami. Spróbuj zidentyfikować szanse i zagrożenia płynące z otoczenia, mogące mieć wpływ na planowaną działalność.

Sprawdź poprawność formalną przygotowanych dokumentów:

  • wypełnij wszystkie pola Formularza – to bardzo ważne; Formularz niekompletny (z niewypełnionymi polami) zostanie odrzucony!,
  • pamiętaj o podpisaniu Formularza i opatrzeniu go datą,
  • do Formularza dołącz dokumenty potwierdzające Twoją sytuację:
Status Kandydata na rynku pracy:wymagane załączniki:
bezrobotny zarejestrowany w PUPaktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
bezrobotny niezarejestrowany w PUPaktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej
osoba pracującaaktualne (z bieżącego miesiąca) zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje o fakcie bycia zatrudnionym w momencie przystąpienia do projektu, rodzaju umowy (o pracę, zlecenie lub o dzieło); czasie trwania umowy („od-do” lub „od…. – na czas nieokreślony”); wynagrodzeniu miesięcznym, w tym za poprzedni miesiąc (kwotowo lub w formie opisowej, np.: „wynagrodzenie za poprzedni miesiąc nie przekroczyło płacy minimalnej”, „wynagrodzenie za poprzedni miesiąc nie przekroczyło 120% płacy minimalnej” lub równoważne
osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej1. aktualne (z bieżącego miesiąca) zaświadczenie od pracodawcy o fakcie bycia zatrudnionym

2. aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji potwierdzające bycie objętym wsparciem socjalnym

osoba z niepełnosprawnościamiorzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument
reemigrantdowód na potwierdzenie przebywania za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz dowód na zamiar powrotu do kraju lub przebywanie na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – ze względu na fakt unikatowości sytuacji każdego z potencjalnych Kandydatów, dowody te będą każdorazowo indywidualnie rozpatrywane i akceptowane przez kadrę projektu.

3. Złóż formularz rekrutacyjny

Komplet dokumentacji (formularz wraz z załącznikami) złóż w jednym egzemplarzu w Biurze Projektu (czynne od godz. 08:30), w terminie naboru, zgodnie z grafikiem działań rekrutacyjnych. Zainteresowanie Projektem jest duże, spodziewamy się wcześniejszego zamknięcia naborów, dlatego też nie odkładaj swojego zgłoszenia na ostatnią chwilę.

4. Rozmowa rekrutacyjna – przygotuj się

Rozmowę rekrutacyjną przeprowadzi trzyosobowa komisja pod przewodnictwem koordynatora projektu, złożona z doradcy zawodowego oraz doradcy biznesowego.

Koordynator będzie czuwał nad stroną formalną rekrutacji i przebiegiem rozmowy.

Doradca zawodowy przeanalizuje Twoje predyspozycje do prowadzenia własnej działalności, m.in. samodzielność, decyzyjność, umiejętności organizacyjne, skłonność do podejmowania ryzyka oraz inne cechy osobowościowe, które mają wpływ na planowane przedsięwzięcie. Zastanów się, jak ten krok zmieni Twoje życie, relacje, samoocenę i czy jest to zgodne z Twoimi oczekiwaniami, aspiracjami i zainteresowaniami.

Doradca biznesowy oceni Twoją wiedzę na temat aspektów rynkowych planowanej działalności. Przemyśl kluczowe elementy organizacji działalności (lokalizacji, niezbędnych nakładów rzeczowych i finansowych oraz kwalifikacji, umiejętności i uprawnień zawodowych) oraz uwarunkowań rynkowych (grup odbiorców, poziomu cen, konkurencji).

Sprawdź termin rozmowy, zabierz dobry humor, pozytywne nastawienie i przyjdź na rozmowę do Biura Projektu!

5. Sprawdź swój wynik

Zakończenie i podsumowanie prac Komisji chwilkę potrwa – prosimy o cierpliwość. Listę rankingową osób wyłonionych do udziału w Projekcie opublikujemy najszybciej, jak to możliwe. Chcemy to zrobić nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia naboru.

Uzyskałeś pozytywną ocenę? Uzyskałeś ocenę negatywną?
  1. Skontaktuj się/oczekuj kontaktu z Biurem Projektu, celem ustalenia daty podpisania umowy udziału w Projekcie
  2. Wkrótce skontaktuje się z Tobą instruktor biznesowy i poinformuje Cię o terminach spotkań szkoleniowych
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Twoja droga udziału w projekcie dobiegła końca.

Niemniej, podjąłeś wyzwanie, a to wymagało odwagi i chęci wzięcia życia we własne ręce.

Nie poddawaj się! Powodzenia!

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU